Skip links

Juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden en contacten

Eigenaar

Delacroix & Partners BV
Boileaulaan, 2
1040 Brussel
+32 (0)2/ 736.99.14
info@delacroix.law
Bedrijfsnummer : BE 0439.504.129

Informatie

De juridische informatie opgenomen op de website www.delacroix-partners.be heeft een algemeen en louter informatief karakter. Het mag geenszins worden beschouwd als zijnde raadgevingen of juridische adviezen. De B.V. DELACROIX & PARTNERS wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die zou zijn veroorzaakt door de informatie die op deze website terug te vinden is, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites die toegankelijk zouden zijn via deze website.

Indien U cliënt wenst te worden van onze associatie, ten einde een juridisch advies te verkrijgen, dient U rechtstreeks contact op te nemen met één van onze advocaten.

Door het raadplegen van deze website gaat U akkoord met de toepassing van het Belgische recht voor alle geschillen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan. In dat geval zijn uitsluitend de rechtbanken van het Franstalig of Nederlandstalig gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd.

Waarschuwing

Delacroix & Partners spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: wal.xiorcaled@ofni.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Delacroix & Partners via deze website, acht Delacroix & Partners zich niet aansprakelijk.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Delacroix & Partners stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Delacroix & Partners zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Delacroix & Partners accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Delacroix & Partners.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Delacroix & Partners, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.