Skip links

Onze kosten en erelonen

Berekeningsmethode en veelgestelde vragen

De beste service tegen de beste prijs

De berekeningsmethode

Ons advocatenkantoor tracht steeds opnieuw de beste diensten aan te bieden tegen de best mogelijke prijs. De op mensenmaat steunende omvang van het kantoor laat ons sinds 1973 toe om de administratieve en beheerskosten te beperken, en tegelijkertijd te investeren in de kwaliteit van de diensten die door onze advocaten geleverd worden.

De ereloonstaten omvatten 4 rubrieken:

  • De erelonen op zich, die de vergoeding van de advocaat uitmaken,
  • De bureau- en secretariaatskosten,
  • De gerechtskosten en onkosten (gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviezen, griffiekosten, …)
  • De verplaatsingskosten

De erelonen worden berekend dopbasis van de tijd die aan het dossier besteed moet worden. Een uurtarief wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de ervaring en specialisatie van de advocaat, maar ook met het belang, de hoogdringendheid en de complexiteit van het dossier.

In de zaken die in geld waardeerbaar zijn, kunnen ook resultaatgebonden erelonen (“success fee”) worden vastgelegd.

De berekeningswijze van de bureau- en secretariaatskosten worden naargelang het dossier bij de opening ervan vastgelegd.

De gerechtskosten en andere onkosten worden aan hun kostprijs aangerekend.

Elke advocaat kan op verzoek of op eigen initiatief tussentijdse ereloonstaten overmaken.

Veelgestelde vragen

Het Belgisch recht laat dit niet toe. Het artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek luidt immers als volgt : “Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.”

Het is daarnaast wel mogelijk om een vergoedingswijze overeen te komen die enerzijds een vast uurtarief en anderzijds resultaatsgebonden erelonen omvat.
Wij staan te uwer beschikking om samen met U te bekijken wat voor U de beste formule is.

De verliezende partij moet niet de totaliteit van de kosten en erelonen betaald door de winnende partij, dragen, maar kan wel soms verplicht worden om een forfaitaire tussenkomst ten laste nemen, die de “rechtsplegingsvergoeding” wordt genoemd.

Het basisbedrag van deze vergoeding wordt wettelijk vastgelegd.

De rechtbank kan dit basisbedrag evenwel verminderen of verhogen in functie van de complexiteit van de zaak of de prestaties geleverd door de advocaat, maar dit alles binnen wettelijk vastgelegde grenzen.

U hoeft ons enkel een kopie van de polis te bezorgen, wij doen de rest.