Skip links

Algemene voorwaarden

Delacroix & Partners SRL

Dossierbeheer

Elk dossier wordt behandeld onder het persoonlijk toezicht van een vennoot van de c.v.b.a. Delacroix & Partners die zich door een andere advocaat van de vennootschap mag laten bijstaan.

Betaling Van Onze Facturen

De rekeningen zijn betaalbaar bij ontvangst, in euro en vrij van elke inhouding of vermindering. In geval van niet-betaling binnen een termijn van dertig (30) dagen van hun uitgifte, zullen ze verhoogd worden met nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet. Mits schriftelijke notificatie behouden we ons eveneens het recht voor om onze tussenkomst op te schorten.

Deontologie

Onze deontologische regels kunnen, naargelang de advocaat, geraadpleegd worden bij de “Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone » (www.avocat.be), de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be), de “Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles” (www.barreaudebruxelles.be) of de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel (www.baliebrussel.be).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de c.v.b.a. Delacroix & Partners en van haar vennoten, advocaten en personeel, in de uitvoering van haar opdracht ten opzichte van een cliënt voor een specifiek dossier, is beperkt tot het totaal van de betaalde erelonen in het kader van het betrokken dossier.
In geval van opzettelijke fout of van schending van het principe van de goede trouw, wordt de aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze verzekeringspolis Beroepsaansprakelijkheid.

Naargelang de advocaat wordt de aansprakelijkheid gedekt door de verzekeringsmaatschappij, gekozen door de “Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones” of door de “Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel”.
De verzekeringspolis zal op eerste verzoek worden overhandigd.

Einde Van De Opdracht – Archivering

Elke partij kan een einde stellen aan de opdracht, middels een geschreven berichtgeving.

Na beëindiging van onze tussenkomst in een dossier, wordt het gearchiveerd dossier gedurende 5 jaar bijgehouden. Behoudens in geval van uitdrukkelijk, voorafgaand en geschreven verzoek en tegen verder te bepalen bijkomende kosten, wordt het dossier daarna vernietigd. De originele stukken kunnen vóór het einde van de vijfjarige termijn, op eerste verzoek worden teruggeven.

Aanvaarding

Behoudens in geval van een voorafgaand en geschreven andersluidend akkoord, gelden onderhavige algemene voorwaarden voor al onze prestaties. De eventuele algemene voorwaarden van de cliënt zijn enkel van toepassing mits voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door de c.vb.a. Delacroix & Partners.

Toepasselijk Recht En Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot onze tussenkomst zal uitsluitend voor de bevoegde Brusselse rechtbanken worden gebracht, en zal aan het Belgisch recht onderworpen zijn.